Budowa drogi ekspresowej S1
odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
26/11/2020 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

302 519 189,00 zł
/ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
168 399 881,53 zł
/ NUMER PROJEKTU
POIS.03.01.00-00-0062/20


/ NAZWA KONTRAKTU

„Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy,
odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)”

Cel i lokalizacja inwestycji

Budowa drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 108/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej. Dla kierowców przejazd będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu jazdy i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.Przebieg drogi:
  • województwo: śląskie
  • powiat: będziński, Dąbrowa Górnicza
  • gmina: Siewierz, m. Dąbrowa Górnicza

Podstawowe informacje o inwestycji

Podpisanie Umowy z Wykonawcą odcinka - firmą Budimex S.A. - odbyło się 11.09.2020 r.
Wartość tej Umowy opiewa na kwotę: 282 122 728,56 zł.


Termin realizacji robót

Zakończenie robót przewidywane jest na dzień 11.12.2023 r.