Zakres robót

Projekt i budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy,
odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)

Projekt i budowa obejmuje w szczególności:

 1. 0pracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie obejmującym:
  1. budowę drogi ekspresowej S1 o długości ok. 6+950 km,
  2. budowę węzłów drogowych: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza Pogoria,
  3. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
  4. budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg - przywrócenie naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienie dojazdu do nieruchomości,
  5. budowę dodatkowych jezdni w pasie drogowym drogi ekspresowej,
  6. budowę zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i ITD,
  7. budowę lub przebudowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
  8. przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
  9. obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i dróg krzyżujących się z nią,
  10. systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
  11. w przypadku skrzyżowania drogi z linią kolejową - skrzyżowania będzie należało wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem,
  12. urządzeń ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
  13. infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
  14. przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
  15. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
  16. sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego,
  17. oświetlenia drogowego,
  18. organizacji ruchu i urządzeń BRD,
  19. oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
  20. po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe-wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
  21. wykonania napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
  22. wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowania szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,
  23. wszelkich Robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
  24. wzmocnienia podłoża gruntowego (w tym podłoża pod dobudowywanym nasypem drogi ekspresowej) i zapewnienia stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
   - właściwości gruntów, skał i materiałów
   - przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża)
   - wartości granicznych odkształceń
   - wymagań określonych w polskich normach
  25. Wykonawca wykona rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego.

Projektowane parametry drogi ekspresowej S1
Klasa techniczna drogi S
Prędkość projektowa 100 km/h
Ilość i szerokość jezdni 2 x 2 (2 x 7,00 m)
Szerokość pasa awaryjnego 2 x 2,50 m
Szerokość pasa dzielącego 4,00 m
(w tym opaski wewn. 2 x 0,50 m)
Obciążenie nawierzchni 115 t/oś
Kategoria ruchu KR 6
Skrajnia pionowa 4,70 m